Gümrük etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Gümrük etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Aralık 2013 Perşembe

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS’E ETKİSİ

*Bu yazı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Makaleyi indirmek için tıklayınız

10.01.2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile düzenlenmiş olan yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında faydalanılacak olan ithalatta yerinde gümrükleme izni ile izinli alıcı yetkisinin yürürlüğe konulmasını teminen, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup taslak hali Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Söz konusu taslakta ithalat işlemleri ile ilgili olarak yeni kavram tanımlamaları yapılmakta;
İthalatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması.
İzinli alıcı: İthalatta yerinde gümrükleme iznine ait eşyayı varış gümrük idaresine getirmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan kendi  tesislerine veya ithalatta yerinde gümrükleme iznine haiz eşya sahibinin tesislerine sevk etmeye ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırmaya yetkili kişi.
Yeşil hat: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat.
Yeni taslağa göre; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin daha önceki uygulamalara uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları halinde, ek olarak İzinli alıcı yetkisi, ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmalarına,  muayene hattına ilişkin kolaylaştırmalardan ve yeşil hattan faydalanlanmalarına, izin verilecek.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KAPSAMINDA İSTİHDAM
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu madde 6.f de, aşağıda görüldüğü gibi gümrük işlemlerinin mevzuata uygun olma şartı ve gümrük işlemlerini gerçekleştirecek personelle ilgili yetkinliklerin bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olması koşulu bulunuyor.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük Işlemlerinin Kolaylaştirilmasi Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı
f) Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve
1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya
2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.
f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve
1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında yetkinliği Bakanlıkça belirlenecek personel istihdam etmek veya
2) Gümrük konularında yetkinliği Bakanlıkça belirlenecek personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

ISO 27001 BELGESİ
Taslağa göre başvuruda aranacak belgelerin niteliklerinde bir değişiklik öngörülmemektedir.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği taslağını ISO 9001 ve ISO 27001 belgesi gerekliliği açısından ele alacak olursak, daha önce 28602 sayılı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği ile sonradan belirlenen kapsama taslak yönetmelik içerisinde yer verilmiştir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük Işlemlerinin Kolaylaştirilmasi Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı
e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında ibraz edilecek ISO 9001 ile ISO 27001 sertifikalarının kapsamı

MADDE 5 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 9001 sertifikası; başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır.

(2) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır.
e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.
(1/A) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin, düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden internet ortamında kontrol ed ilebilmeleri şartıyla, elektronik ortamda oluşturulmuş örnekleri asıl nüsha veya kâğıt ortamındaki örneği yerine kabul edilebilir.
(1/B) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan;
a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını,
b) ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini,
Kapsamalıdır.


MADDE 6 ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.
Yukarıdaki maddeye ilişkin incelemenin 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan 27001 sertifikası üzerinden gerçekleştirileceği önceki yönetmelikte olduğu gibi Madde 12. 6’da belirtilmektedir.

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA FİZİKSEL GÜVENLİK
İhracatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı Madde 46 ının 6. Fıkrasındaki fiziksel güvenlik ibaresi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük Işlemlerinin Kolaylaştirilmasi Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı
(6) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı konteyner ile taşınamayan ve yükün özelliği itibariyle taşıma için kolayca bölünmesine imkan olmayan eşyanın taşınacak olması nedeniyle taşıma aracında örtü çekilmesi veya mühürlemenin mümkün olmadığı durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli diğer önlemlerin alınması ve transit beyanının ilgili kısmında eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılacak şekilde tanımlama yapılması şartıyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir. Bu durumda, mühürleme yapılmadığı bilgisi transit beyanının ilgili alanına kaydedilir.

(6) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı konteyner ile taşınamayan ve yükün özelliği itibariyle taşıma için kolayca bölünmesine imkân olmayan eşyanın taşınacak olması nedeniyle taşıma aracında örtü çekilmesi veya mühürlemenin mümkün olmadığı durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli diğer önlemlerin alınması ve transit beyanının ilgili kısmında eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılacak şekilde tanımlama yapılması ve taşınan eşyaya izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli önlemlerin alınmış olması şartıyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir. Bu durumda, mühürleme yapılmadığı bilgisi transit beyanının ilgili alanına kaydedilir.


İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları madde 53 te; taslağa göre tesislerdeki güvenli alan ve ek olarak güvenli park alanından söz edilmekte. Yeni taslağa göre yerinde gümrükleme tesislerine giriş-çıkış yerlerininde 24 saat kesintisiz olarak izlenmesi ve giriş çıkış kayıtlarının tutulması zorunlu hale geldi.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük Işlemlerinin Kolaylaştirilmasi Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı
Madde 53 - (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ihracat eşyasına ilişkin ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve ihracat eşyasının araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı veya taşıma aracının dolu olarak bekletileceği, uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak, alana giriş çıkış yerleri de dahil olmak üzere devamlı izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip güvenli bir alan bulunması gerekir.
İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları
MADDE 53 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ihracat eşyasına ilişkin ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve ihracat eşyasının araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dahil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak, izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip güvenli bir alan bulunması gerekir.
(1/A) 55 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak istenilmesi halinde, ihracat beyannamesinin tescilinden sonra eşyanın araca yüklenerek taşıma aracının dolu olarak bekletilebileceği, birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip güvenli bir park alanının da bulunması gerekir. Eşya ve araçların düzenli konulması kaydıyla güvenli park alanı birinci fıkrada belirtilen güvenli alanın içerisinde de olabilir.


Taslağın 6. Kısmında ise yeni olarak izinli alıcı yetkileri ve 7. Kısımda ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinden bahsedilmektedir. Detaylar için taslağın 6. ve 7. Kısımları incelenmelidir.

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA FİZİKSEL GÜVENLİK
İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki tesisler için, -yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik koşulu- 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Gümrük Işlemlerinin Kolaylaştirilmasi Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı
(5) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı konteyner ile taşınamayan ve yükün özelliği itibariyle taşıma için kolayca bölünmesine imkân olmayan eşyanın taşınacak olması nedeniyle taşıma aracında örtü çekilmesi veya mühürlemenin mümkün olmadığı durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli diğer önlemlerin alınması ve transit beyanının ilgili kısmında eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılacak
şekilde tanımlama yapılması ve taşınan eşyaya izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli önlemlerin alınmış olması şartıyla ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşya tesislere mühürsüz olarak getirilebilir. Bu durumda, aracın mühürsüz olarak tesislere geleceği bilgisi transit beyanının ilgili alanına kaydedilir.


Yönetmelik taslağı için tıklayınız.3 Nisan 2013 Çarşamba

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği[Mart 2013]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması"na ilişkin yönetmelik 2013 yılının Ocak ayında resmi gazete yayımlanmıştı. Bu yönetmelik ISO 9001 ve ISO 27001 sertifakalarının alınmasını şart koşuyordu(Madde 10) ancak bu sertifikaların kapsamına ilişkin bir madde bulunmuyordu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan tebliğ ile ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının hangi kapsamda olması gerektiği netleştirilmiş oldu.

İlgili maddeye(Madde 5) ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

"(1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 9001 sertifikası; başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır.
(2) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır"


4 Mart 2013 Pazartesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için Başvuru Yapacak Kuruluşların Dikkatine

10 Ocak günü itibari ile resmi gazetede yayınlanan GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ' ne göre Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünü alabilmek için işletmelerin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olma şartı aranıyor.

Yönetmeliğin 10. maddesinde "Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği." şartı bulunmaktadır.

Bu şartı sağlayan Akredite kuruluşların tam listesine bu sayfadan ulaşılabilir.

Örneğin Türkiye' de TURKAK bu şartı sağlamaktadır. TURKAK'tan onaylı kuruluşlar için ise bu sayfa üzerinde "Bilgi Güvenliği YS Belgelendirme Kuruluşları " kelime öbeği ile yapılan arama sonucunda ilgili belgelendirme kuruluşları görülecektir.


5 Şubat 2013 Salı

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine İlişkin Televizyon Programı

BTYÖN Danışmanlık kurucu ortak ve kıdemli danışmanlarından Fatih Koç, 6 Şubat 2013 tarihinde Line TV'de gerçekleştirilecek olan televizyon programında “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” ve ISO 27001 şartı ile ilgili açıklamalarda bulunacak ve soruları cevaplandıracak.

İlgili yayını 20:15' ten itibaren Canlı izlemek için lütfen tıklayınız.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde ISO 27001 Şartı


Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik ve en az 3 yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye gümrük bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınacak.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü alabilmek için işletmelerin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olma şartı vardır.

Yönetmeliğin 10. maddesinde "Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği." şartı bulunmaktadır.