ISO 22301 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ISO 22301 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2 Mayıs 2017 Salı

İş Etki Analizi Rehberi

İş Etki Analizi Nedir?

İş Sürekliliği Yönetiminin ne olduğu ve süreklilik ile sık karıştırılan bir terim olan “sürdürülebilirlik” kavramı ile ilişkilerini önceki yazılarımızda açıklamıştık. Bu yazımızda ise, iş sürekliliği yönetiminin temelini oluşturan İş Etki Analizi’ni ele almak istedik.

İş Etki Analizi’nde temel amacımız; olası bir felaket sonrasında yaşanan hizmet kesintisinin zaman içerisindeki etki dağılımını tespit ederek; hangi kurumsal süreçlerimizi, hangi kapsamda, hangi kritik kaynaklarla ve ne kadar süre içerisinde hayata geçirmemiz gerektiğini, dolayısıyla da hangi ürün ve hizmetlerimizi yeniden sunulabilir hale getirmemiz gerektiğini tespit etmektir.

Genellikle iş etki analizi ile ilgili; nereden başlanacağı, ne kadar detaya inileceği veya kapsamının nasıl belirleneceği konuları soru işaretleri oluşturmaktadır. Takip ettiğimiz kaynaklar ve tecrübelerimize dayanarak nasıl bir yol izlenebileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair yorumlarımızı ilerleyen satırlarda inceleyebilirsiniz.

İş Etki Analizi’ni aşamalara bölerek incelemek daha düzenli ilerlememizi sağlayacaktır.


Öncelikle bir ön analiz ile, çalışmanın kapsamı netleştirilmelidir;


İş sürekliliği yönetimi çalışmalarının kapsamının belirlenmesi, iş etki analizinin de kapsamı için belirleyici olacaktır. Bir kurumun kaç tip müşterisinin olduğu ve kaç çeşit hizmet alanı olduğu tanımlandıktan sonra; hangi tip müşterilere sunulan hangi tür hizmetler için bu yapının kurulacağı kararlaştırılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, kurumun varlığını sürdürmesi için sunması gereken ana iş alanlarının ve yasal olarak sorumlu olduğu hizmetlerin mutlaka kapsam dahilinde olduğundan emin olunması gerektiğidir.
Ayrıca, gerçekleştirilecek iş etki analizi, tanımlanan iş sürekliliği yönetimi kapsamının tümünü içermelidir.

Stratejik iş etki analizi ise, tahminlerin yapıldığı ve kurumsal kararların alındığı kritik bir aşamadır;


Kapsam kararı alındıktan sonra, öncelikle söz konusu ürün ve hizmetlerin önceliklendirilmesi yapılabilir. Özellikle karmaşık yapıya sahip ve ürün/hizmet portföyü geniş kurumlar için bu önceliklendirmenin yapılması önerilmektedir. Aksi durumda ilerleyen aşamalarda analiz, kontrol edilemeyecek kadar geniş bir kapsama ulaşabilir. Daha somut olarak açıklamak gerekirse; kurum ön analiz aşamasında belirlediği müşteri grubuna sunduğu tüm ürün ve hizmetleri tek tek değerlendirmelidir. Bu değerlendirme aşamasında; olası bir kesinti sonrasında zaman içinde artarak devam edecek finansal kayıplar, müşteri kayıpları, itibari etkileri ve yasal gereksinimler gibi tahminler göz önünde bulundurularak; belirlenen ürün/hizmetler ön değerlendirmeye alınır ve kesintinin zaman içindeki dağılımı ortaya konularak zaman kritik hizmetler belirlenir.

Bu noktada bir de “zaman kritik” kavramını açıklamak faydalı olacaktır.

İş Sürekliliği Yönetimi’nde en önemli kavramlarımızdan biri “zaman”dır ve olası bir felaket sonucu; öncelikli olarak (aciliyetle) sunulması gereken ürün ve hizmetlere yönelik çalışmalar bir sistem kapsamında ele alınır. Bu “zaman kritik” ürün ve hizmetler her zaman kurumun en çok gelir getiren veya en çok müşterisine sahip hizmetlerine tekabül etmeyebilir.

Bu aşamada beklenen çıktılar;

 • Hangi ürün ve hizmetlerin “zaman kritik” olduğu,
 • Bu ürün ve hizmetler için bir kesinti sonucunda “maksimum kabul edilebilir kesinti süresi”nin (maximum acceptable outage-MAO veya maximum tolerable period of disruption-MTPD) ne olduğu, 
 • Zaman kritik ürün ve hizmetler için bir kesinti sonucunda “hedeflenen kurtarma süresi”nin (recovery time objective-RTO) ne olduğu,
 • Bir felaket sonrasında bu ürün ve hizmetlerin en azından hangi seviyede (yaşanan bir TV yayını kesintisi sonucu, içeriği HD yerine SD de olsa sunabilmek; bir şebekede ses hizmetinin LTE yerine 2G şebekesinden sunulması vb..) sunulması gerektiği (minimum business continuity objective-MBCO).

Stratejik analiz ardından gerçekleştirilecek haritalama ve zaman kritik aktivite belirleme çalışması, operasyonel analiz aşaması;


Belirlenen zaman kritik ürün ve hizmetlerden hangilerinin operasyonel analiz aşamasına taşınacağı da yine kurumsal bir karar olacaktır. Tümü için teknik analiz aşaması başlatılabileceği gibi; yalnızca kurumsal risk iştahına bağlı olarak belirlenebilecek “kritiklik eşiği”ni aşan ürün ve hizmetler için de bu aşamaya geçilebilir. Bu nokta, kurum yapısının karmaşıklığına göre kararlaştırılabilmektedir. Teknik analizde öncelikli amaç; hangi ürün ve hizmetlerin, hangi kurumsal süreçlerin desteği ile sunulduğunun tespiti ve dolayısıyla, kurumun zaman kritik aktivitelerinin ne olacağının tespit edilmesidir. Kritik aktivitelerin tespitinde ise, kurumsal süreçler ile ürün/hizmetlerin haritalandırılması ve ürün/hizmetlerin zamana bağlı kritiklik seviyelerinin doğru orantılı olarak ilgili aktivitelere aktarılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; bu kurumsal süreçlerin birbirlerine veya dış taraflarca gerçekleştirilen süreçlere olan bağımlılıklarını da göz önünde bulundurmaktır.

Göz önüne alınması gereken bir konu da; ürün ve hizmetleri sunmak için yürütülen kurumsal süreçlerin yalnızca departmanlarca, kişiler tarafından değil; altyapılar üzerinden otomatize bir şekilde de sürdürülüyor olabileceğidir.

Bu aşamada beklenen çıktılar; ürün ve hizmetlerin RTO, MAO, MBCO gibi değerlerinin; uygun bir şekilde kurumsal süreçlere de yansıtılabilmesi ve bu kurumsal süreçleri sürdürebilmek ve felaket sonrası kurtarabilmek için ihtiyaç duyulacak minimum kaynak gereksinimi ile dış taraflar veya diğer süreçlerce yürütülen bağımlı faaliyetlerin tespitidir.

Risk değerlendirmelerin yapılması, planların hazırlanması, tatbikatların gerçekleştirilmesi, olay yönetimi yapılarının kurulması ve diğer tüm iş sürekliliği faaliyetleri, İş Etki Sonuçları'na uygun olarak sürdürülmelidir.

İş Etki Analizi'nde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar!


 • İş etki analizi kurumsal bir çalışma olmalıdır ve bu süreçte üst yönetimin katkısı ve kurum adına kapsayıcı kararlara varılması önemlidir.
 • Analiz metodunun tekrar edilebilir ve tutarlı olması en önemli noktadır.
 • Analize konu olacak verilerin objektif ve geçerli olması, varılacak sonuçların doğruluğunu ciddi derecede etkileyebilecektir. Bu nedenle mutlaka danışılan kişilerin “işinin uzmanı” olması önemlidir.
 • “Bu analiz sonucunda belirlenecek “zaman kritik” aktiviteler, aynı zamanda kurumun en önemli aktiviteleridir” şeklinde bir yargı oluşmaması için, analizi koordine edecek tarafların her an açıklayıcı ve yönlendirici olması önemlidir.
 • İlk çalışma sonucunda tam ve eksiksiz sonuçlara varılması çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu sürecin sürekli gözden geçirilmesi ve tecrübeler sonucu yapılacak müdahalelerle zaman içinde olgunlaşması beklenmektedir.
 • Bir felaket sonucunda ortaya çıkacak ve zaman içinde artarak sürecek etkiler tahmin edilen etkilerdir. Tecrübeler ile desteklenmelidir ancak özellikle katastrofik seviyelerdeki etkilere daha önce ulaşılmamış olması muhtemel olacağı için, bu etkilerin tahminlerden ibaret olduğu unutulmamalıdır.


Yazımızı oluştururken ve çalışmalarımızı yürütürken her daim başvurduğumuz kaynaklarımızı da aşağıda paylaşmaktayız. Soru, görüş ve katkılarınızı yorum olarak iletmeniz bizi memnun eder.


Faydalı kaynaklar;
A Practical Approach to Business Impact Analysis – Ian Charters  
Good Practice Guidelines – BCI
ISO 22301
ISO 22313
14 Ekim 2015 Çarşamba

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı- Yaşamak için oksijen, su ve besin yeterli; ya işletmeler için?

Acil durumlarda yaşamımızı sürdürebilmek için vücudumuza oksijen, su ve besin almamız yeterlidir. Bu temel ihtiyaçları gidermemiz bizim ayakta ve hayatta kalmamızı sağlar. İşletmeniz için oksijen, su ve besin nedir?

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

24 Kasım 2014 Pazartesi

İş Sürekliliği ile Sürdürülebilirlik İlişkisi

‘İş sürekliliği’ kavramı, sözü edilirken çoğu insanın aklında ‘sürdürülebilirlik’ kavramı ile çakışmaktadır. Çağrışım olarak yakın, benzer odaklı ancak anlamsal olarak oldukça farklı kavramlardır. 

Bu makalede, ‘iş sürekliliği’ ve ‘sürdürülebilirlik’ kavramları üzerinde durulacak; farkları, ilişkileri ve bağımlılıklarından söz edilecektir. 

İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

11 Ağustos 2014 Pazartesi

İş Sürekliliği Planı Oluşturma Rehberi

İş sürekliliği planları, herhangi bir kriz ya da afet anında söz konusu organizasyonun varoluş sebebi olan iş süreçlerinin kesintisiz olarak (minimum kesinti etkisiyle) devamlılığını sağlayan ve meydana gelen krizin en az zararla atlatılabilmesini sağlayan planlardır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi içinde bölüm 8 operasyon başlığı altında yer alır.
Organizasyonlar herhangi bir olaya zamanında ve doğru tepkiyi verebilmek, kurtarma faaliyetlerini sağlıklı gerçekleştirebilmek için dokümante edilmiş iş sürekliliği planlarını oluşturmalıdır. 

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

14 Temmuz 2014 Pazartesi

İş Sürekliliği Planlamasında Acil Durum Uyarı ve Haberleşmesi

Acil durum uyarı ve haberleşmesi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi içerisinde ele alınması gereken önemli konulardan biridir. AFAD acil durumu “olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olay” olarak tanımlamaktadır. İş kesintilerine ve tüm ilgili tarafların etkilenmesine neden olan olaylar acil durum, kriz ya da olağanüstü durum olarak nitelendirilebilir.

İş sürekliliği yönetimi çerçevesinde acil durumlar meydana geldiğinde tüm ilgili taraflarla iletişimin sağlanması için gerekli prosedürlerin tanımlanması gerekir.

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.


7 Temmuz 2014 Pazartesi

ISO Standartlarında Annex SL Yapısı

Annex SL Nedir?


ISO uzun yıllardır kalite ve çevreden, bilgi güvenliği, iş sürekliliği yönetimi ve kayıt yönetimine kadar çeşitli konularda birçok yönetim sistemi standardı oluşturmuştur. Paylaşımların ortak unsurları olmasına rağmen, ISO yönetim sistemi standartları çok farklı şekil ve yapılarda yayınlanmıştır. Bu ortak yapı eksikliği, uygulama aşamasında bazı karışıklıklar ve zorluklara sebep olmaktadır. Bu karışıklıklar ve zorluklar ISO standartlarında Annex SL yapısına geçilmesine yol açmıştır.


Başlangıçta, ISO 9001 ve ISO 14001 arasındaki uyumluluğu koordine etmek için kurulan Annex SL, tüm ISO yönetim sistemi standartları için uygulanabilir bir taslak haline getirilmiştir.

Yazının tamamını okumak için ilgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

20 Şubat 2014 Perşembe

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi Açılıyor, 5-7 Mart 2014, Bostancı Green Park Hotel

Detaylı bilgi ve kayıt için lütfen egitim@btyon.com adresi ile irtibata geçiniz.

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO22301) UYGULAMA EĞİTİMİ

Eğitim Yeri : Green Park Hotel / Bostancı
Eğitim Tarihi : 5-7 Mart 2014
İş sürekliliği, iş işletmenin ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir.  İşletmenin iş süreçlerinin ne kadar kesintiye tahammül edebildiği ve süreçleri ön görülen süre içerisinde tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği iş sürekliliği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu eğitimde bir işletmenin ISO22301 standardına uygun İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurabilmesi için gerekli tüm bilgiler ve kavramlar uygulamalı olarak sunulacaktır. Eğitime ayrıca iş sürekliliği için büyük öneme sahip tedarikçi denetimleri konusu da eklenmiştir.
Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönetimi alanında çalışan yöneticiler veya uzmanlar,  iş sürekliliği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneticiler, iş sürekliliği uzmanları.
Ali DİNÇKAN, CBCI, CISA, CRISC, CEH, CCNP
• İş Sürekliliği ve ISO22301
         o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?
         o Organizasyona ne kazandırır?
         o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar
         o İş sürekliliği yönetimi temel parçalarının tanıtımı
         o Uygulama 1 ISO22301 terimler ve tanımların kavranması
         o Uygulama 2 ISO22301 PUKÖ (Ana başlık eşleştirme)
         o Uygulama 3 ISO22301 PUKÖ (Faaliyet Eşleştirme)
• Planlama Aşaması - Organizasyonun İçeriği
         o Organizasyonu ve içeriğini anlamak (iç ve dış konular)
         o İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak
         o Yönetim Sisteminin kapsamını belirleme
         o İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
• Planlama Aşaması – Liderlik
         o Üst yönetim taahhüdü
         o Üst yönetim sorumlulukları
         o İş sürekliliği politikası ve politika örneği
         o Sorumlulukların atanması
• Planlama Aşaması – Planlama
         o Risk ve fırsatlar için aksiyonları belirleme
         o İş Sürekliliği hedefleri
• Planlama Aşaması – Destek
         o Kaynaklar yetkinlikler farkındalık
         o Eğitim ihtiyaç analizi
         o Eğitim planı ve yıllık eğitim planı örneği
         o Eğitim sonrası faaliyetler
         o Üst yönetim farkındalığı ve İSYS kurulum eğitimleri
         o Kurtarma takımı eğitimleri ve tatbikat eğitimleri
         o Genel farkındalık eğitimlerir
         o Dokümante edilmiş bilgi kavramı
         o Gerekli prosedür ve süreçler
         o Dokümantasyon genel bakış
• Uygulama Aşaması – Operasyon - İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar
         o İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir?
         o RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları
         o İş Etki Analizi (İEA) süreci
         o İş etki analizi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş etki analizi sürecinin özeti./p>
         o Uygulama 4 – İş Etki Analizi Uygulamasıı
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliğinde Risk Yönetimi
         o İş sürekliliği risk yönetimi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri
         o Risk kavramları
         o İş sürekliliği risk yönetiminde dikkat edilecek hususlar
         o İş Sürekliliği risk yönetimi
         o Sonuçlar nerede kullanılacak?
         o İş sürekliliği risk yönetimi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönetimi çalışmalarının özeti.
         o Uygulama 5 – Risk Analizi Uygulaması
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Geliştirme Çalışmaları
         o İş sürekliliği yönetim stratejilerinin tanıtımı
         o Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi
         o İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Planları ve Prosedürleri
         o Olay yönetim sürecinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi
         o Olay tepki yapısının oluşturulması
         o Olay yönetim planlarının tanıtımı ve içeriği
         o Olay yönetim planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve denetlenmesi.
         o İş sürekliliği planları
         o İş sürekliliği planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği planlarının denetimi.
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri
         o İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri
         o İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri
         o Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler
         o Kapsam belirleme
         o Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması
         o Tatbikatın hazırlığı
         o Tatbikat gerçekleme ve ölçümler
         o Tatbikat sonrası değerlendirmeler
         o İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının denetlenmesi
• Kontrol Et Aşaması – Performans ve Değerlendirme
         o İzleme, Ölçme, analiz ve değerlendirme
         o İç denetim
         o Yönetim gözden geçirmesi
         o Tedarikçi değerlendirmeleri
• Önlem Al Aşaması – İyileştirme
         o Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
         o Sürekli İyileştirme
Detay bilgi için lütfen egitim@btyon.com.tr adresine İSY-02 konulu e-posta gönderiniz.
BTYÖN Danışmanlık, Eğitim, Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş Blokları C-1 Blok Daire:8 34736 Kozyatağı / İSTANBUL

3 Ocak 2014 Cuma

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme

İş Sürekliliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, “ISO 22313:2012 İş Sürekliliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri” standardıdır. Bu standart, işletmeler içerisinde iş sürekliliği yönetimini başlatmak, gerçekleştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için genel prensipleri ve yönlendirici bilgileri ortaya koyar. ISO 22313:2012 rehber edinilerek kurulan İSYS’nin belgelendirmesi için “ISO 22301:2012 Sosyal Güvenlik – İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler” standardı kullanılmaktadır. Bu standart, dokümante edilmiş bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemini kurumun tüm iş riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsamaktadır.

ISO 22301 standardı ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

16 Aralık 2013 Pazartesi

E-FATURA ÖZEL ENTEGRASYON SÜRECİNDE ISO 27001 / ISO 22301 / ISO 20000 VE ITIL

Makaleyi indirmek için tıklayınız.

14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 397 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak; bilgi işlem sistemlerini entegre etmek suretiyle e-fatura uygulamasından yararlanma yöntemine, özel entegratör vasıtasıyla e-fatura uygulamasından yararlanma yöntemi de eklenmiştir.

Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla, bilgi işlem altyapısı yetersiz olan mükellefler elektronik fatura alıp gönderebileceklerdir. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükelleflerin ise e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. Başkanlık başvuruları 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ve e-fatura uygulaması özel entegrasyon kılavuzunda yapılan açıklamalara uygunluğunu değerlendirecek ve yerinde inceleyebilecektir.

ISO 27001 / ISO 22301 / ISO 20000 BELGELERİ VE ITIL

Özel entegratör başvurusu yapacak olan mükelleflerde aşağıdaki ISO sertifikasyonlarına sahip olma ve uygunluk koşulu aranacaktır.
 • TS ISO IEC 27001 veya ISO 27001
 • ISO 22301
 • TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın E-fatura Özel Entegratörluk Başvuru sayfasında aşağıda ki ifadeler bulunmaktadır.

“Özel entegratör bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001 belgelerine, iş sürekliliği (Societal security - Business continuity) için ISO 22301 belgesine, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır.

Söz konusu ISO sertifikalardan en az birine sahip olan mükellefler, başvuru evrakları ile birlikte sunacakları BİS Raporunda henüz sahip olmadıkları belgelere ilişkin olarak; belgelerin ne şekilde, ne kadar sürede temin edileceğini ve belge temini konusunda hangi aşamada (başvuru, değerlendirme, tamamlanma sürecine ilişkin olarak ilgili kurumlardan alınacak resmi belgeler ile birlikte) olduklarını açıklamaları ve Başkanlığa belge temini için taahhütte bulunmaları halinde özel entegratörlük talepleri Başkanlıkça değerlendirilecektir. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu özel entegratör izni verilen mükelleflerin, taahhütlerine uygun olarak eksik belgelerini temin edememeleri halinde özel entegrasyon izinleri iptal edilebilecektir.

Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların ilgili ISO standartlarını karşılayan benzer denetimlerden geçmeleri ve bu standartların gereksinimlerini nasıl karşıladıklarını BİS raporunda belirtmeleri halinde bankalardan bu standartlar aranmaz.

Özel entegratörün sistem yönetim süreçleri ITIL uyumlu olmalı ve sistem ITIL sertifikasına sahip personel tarafından yönetilmelidir.”

İŞ KESİNTİLERİ

Kılavuzda özel entegratörlerin sistemlerinin e- fatura uygulamalarında kesinti yaratmayacak şekilde 7/24 iş sürekliliğini sağlayabilecek yapıda kurmaları gerekmektedir. 7 gün 24 saat iş sürekliliğini sağlama yöntemlerini BİS raporunda açıklamalıdır.

KAPASİTE PLANLAMA

Kılavuzda özel entegratör bilgi işlem sistemlerinin kapasite planmasına ilişkin olarak BİS raporunda aşağıdaki bilgiler açıklanıyor olmalıdır.

“BİS raporunda; özel entegratör bilgi işlem sisteminin donanım yazılım alt yapısının yıllık olarak hizmet verebileceği ortalama fatura ve kullanıcı sayısı ile toplam veri büyüklüğüne, aynı anda hizmet verebileceği toplam kullanıcı ve fatura sayısına, bu faturaların ne kadar sürede dağıtılabileceği ile ilgili yapılan yük testlerine ilişkin verilere ayrıntılı olarak yer verilmelidir. İleriye dönük kapasite artırımında sistemin ölçeklenebilir/ayarlanabilirliğinin nasıl sağlanacağı açıklanmalıdır.”

GÜVENLİK
Özel entegratörlerın bilgi işlem süreçleri ve sistemleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi güvenliği koşullarını yerine getirmeleri beklenmektedir.

“Özel entegratör sisteminde şifre, parola, e-imza gibi terminallere yer verilmeli, girişte gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, her türlü işlemin kaydı tutulmalı, gerekli izler kaydedilmeli (loglama), ihtiyaç duyulan hiyerarşi içerisinde yetkilendirme yapılarak BİS raporunda açıklanmalıdır. İşlem Kayıt İzleme Kontrol Listesi dokümanındaki maddelere uyulmalıdır. Ayrıca BİS raporunda gönderilen/alınan veri ve belgelerin gizliliğinin nasıl sağlandığı belirtilmelidir.”

FELAKETTEN KURTARMA

E-fatura özel entegrasyonu için bir felaketin meydana gelme durumu için felaketten kurtama planları oluşturulmuş olmalı ve Kılavuzda yer alan Felaketten Kurtarma Kontrol Listesi’ndeki maddelere uyulmalıdır.

BİS raporunda felaket sonrası kayıtların kurtarılma yöntemi açıklanıyor olmalıdır.

Felaketten Kurtarma Kontrol Listesi

1. Felaketten kurtarma planı geliştirin.

2. İş etki analizi uygulayın

3. Önleyici kontrolleri belirleyin.

4. Felaketten kurtarma stratejileri geliştirin

5. Bilgi sistemi acil eylem planı geliştirin

6. Planlarınızı test edin ve çalışanlarınızı eğitin

7. Planlarınızı düzenli olarak gözden geçirin.

8. ISO 24762 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Felaketten Kurtarma Servisleri Kılavuzu (Guidelines for information and communications technology disaster recovery services) uygulayın.

Özel entegrasyon hizmeti verecek kurumların e-Fatura saklama hizmeti de vermek istemeleri halinde, diğer sayılan şartların yanında e-Fatura Saklama Kılavuzunda açıklanan koşullara uygun altyapıyı oluşturmaları da gerekmektedir.

E-FATURA SAKLAMA HİZMETİ

E-fatura saklama hizmeti verecek mükelleflerin bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve doküman yönetimi açısından E-Fatura Uygulaması Saklama Kılavuzu’nda aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

“İzin başvurusu yapacak kurumun saklama ortamlarının, saklama ünitelerinin, fiziksel korucuyu malzemelerinin, depolama sistemlerinin, yedekleme sistemlerinin, iş sürekliliği ve felaketten kurtarma sistemlerinin, belgelerin maksimum saklama sürelerinin ve depolama ünitelerinin türleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalara BİS raporunda yer vermesi gerekmektedir. Saklama izni alacak kurumların saklanacak belgeler için bir belge yönetim sistemi kurması ve yönetmesi gerekmektedir. Bu sistem dahilinde verilerin korunması, erişim haklarının belirlenmesi, güvenliğin sağlanması, afet ihtimali gibi konularda gerekli planlama yapılarak BİS raporunda ayrıntılı şekilde açıklamalara yer verilmelidir.

Elektronik saklama yapılacak sistemde şifre, parola, e-imza. gibi, terminallere girişte gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, her türlü elektronik işlemin izi tutulmalı (loglama), ihtiyaç duyulan hiyerarşi içerisinde kişilere yetkilendirme yapılarak BİS raporunda açıklanmalıdır. Ek olarak BİS raporunda saklanan faturaların yetkisiz kişilere karşı gizliliğinin nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. İleriye dönük kapasite artırımında sistemin ölçeklenebilir/ayarlanabilirliğinin nasıl sağlanacağı açıklanmalıdır

Öngörülmeyen bir felaketin meydana gelmesi durumunda hem iş sürekliliği hem de felaketten kurtarma planları yapılmış olmalı, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı, felaket nedeniyle ana sistemde kaybolan, silinen kayıtların felaketten kurtarma sistemi ile nasıl tamamlanacağı BİS raporunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Afet sırasında ve sonrasında kurtarılan belgelerin bütünlüğünün korunduğu ispat edilebilmelidir.”

E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu için tıklayınız..

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaUygulamasiOzelEntegrasyonKilavuzu.pdf

E-Fatura Uygulaması Saklama Kılavuzu için tıklayınız..

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaUygulamasiSaklamaKilavuzu.pdf

18 Şubat 2013 Pazartesi

İş Sürekliliği Enstitüsü’nden beklenen güncelleme geldi

İş sürekliliği enstitüsü (The Business Continuity Institute) tarafından ilk sürümü 2008 yılında yayınlanan ve 2010 yılında güncellenen iş sürekliliğinde iyi uygulamalar kılavuzunun 2013 sürümünün 18-22 Mart 2013 tarihlerinde yayınlanacağı duyuruldu.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının Mayıs 2012 tarihinde yayınlanmasının ardından The BCI tarafından başlatılan güncelleme çalışmaları tamamlandı. İyi uygulamalar kılavuzu, iş sürekliliğini ISO 22301 standardına uygun olarak gerçekleştirmek isteyen işletmeler için hazırlandı.

İş sürekliliğinde iyi uygulamalar kılavuzu ilk aşamada İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Japonca ve Arapça dillerinde yayınlanacak.

6 Şubat 2013 Çarşamba

Turkcell Globalbilgi ISO 22301 sertifikasını alan, dünyadaki ilk ve tek çağrı merkezi oldu

BTYÖN'ün ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi danışmanlık desteği verdiği Turkcell Global Bilgi "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını alan, dünyadaki ilk ve tek çağrı merkezi oldu.  Global Bilgi proje ekibini ve bu süreçte danışmanlık desteği veren ekibimizi kutluyoruz. 

Turkcell Global Bilgi, uluslararası standartlar kuruluşu BSI (British Standarts Institute) tarafından verilen "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikası alan dünyadaki ilk ve tek çağrı merkezi oldu. Şimdiye kadar dünyada sadece 20 firmaya verilen bu özel sertifikayı Turkcell Global Bilgi; potansiyel riskler karşısında müşterilerinin çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik yüksek bir yönetim süreci standardına sahip olması dolayısıyla aldı.

Türkiye'nin lider müşteri ilişkileri yönetim merkezi Turkcell Global Bilgi, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini aldığı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikası ile bir kez daha kanıtladı.


BTYÖN Yurtdışına Bilgi İhraç Etmeye Devam Ediyor

BTYÖN 2012 Yılı içerisinde başarı ile tamamladığı İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulum projelerinin ardından, 2013 yılı içerisinde Avrupa'da bir Banka’da gerçekleştirilecek olan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulumu için danışmanlık hizmeti sağlayacak.  Akademik bilgi birikimini 10 yılı aşkın sektör tecrübesi ile harmanlayan BTYÖN Danışmanlık ürettiği hizmet ve ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinmiştir.  Bu bağlamda Avrupa’da gerçekleştirilecek her türlü projeyi başta ülke bilgi birikimine ve ekonomisine katkı olarak değerlendirmektir.