1 Mayıs 2020 Cuma

DÜZENLEMELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI GEREKLİLİKLERİ


Sinem Varol, Danışman
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı sertifikasına sahip olmak bir kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sistemini kurduğunun ve işlettiğinin göstergesidir. Bilgi güvenliği yönetim sistemini işletiyor olmak kuruluşun bu doğrultuda bir politikası olduğunu, bu sistemde kuruluşta görev sahibi olanların rol ve sorumluluklarının neler olduğunun belirlendiğini, bilgi güvenliği risk ve fırsatlarının yönetildiğini ve iç tetkiklerin yapıldığını gösterir.
ISO/IEC 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi işletiyor olmanın kuruluşa farklı açılardan birçok faydası mevcuttur. Bilgi güvenliği riskleri yönetildiğinde belirsizliğin amaçlar üzerindeki etkileri azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir, kullanıcıların ağ ve ağ hizmetlerine erişimi yönetilerek yetkisi olmayan kişilerin bilgiye erişimi kısıtlanabilir ya da ağ güvenliğinin yönetilmesiyle ve bilgi transfer sürecinde belirli kurallar uygulanarak kuruluşta haberleşme güvenliği sağlanabilir. Bunlar gibi birçok fayda kuruluşun fiziksel ve dijital ortamda bulunan tüm çalışan, müşteri ve ilgili üçüncü taraf bilgilerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.
ISO/IEC 27001 standardı ilk olarak 2005’te yayınlanmıştır. Daha sonra 2013 versiyonu ve son olarak da 2017 versiyonu yayınlanmıştır. Bu standartların Türkçeye çevrilmiş versiyonları TS ISO/IEC 27001:2005, TS ISO/IEC 27001:2013 ve TS ISO/IEC 27001:2017 şeklindedir. Standart ana maddelerinde bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması için gerekli olan maddeler açıklanmıştır. Ayrıca, EK A kontrolleri olarak bilinen, standardın uygulanmasına yönelik referans kontrol amaçları ve kontroller sayesinde standarda uyum için yapılması gerekenler kuruluşlar tarafından daha net anlaşılmakta ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi daha kontrollü olarak gerçekleşmektedir.
ISO/IEC 27001 standardı sertifikasına kuruluşlar kendi gerek gördüğü ve sahip olmak istedikleri takdirde sahip olabilir ya da bazı sektörler ve kuruluşlar için bu sertifikaya sahip olmak zorunlu hale gelmiştir. Bu yazının devamında, Türkiye’deki kanun, yönetmelik ve tebliğlerde yer aldığı üzere hangi kuruluşların ISO/IEC 27001 sertifikasına sahip olması gerektiği incelenmiştir.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

·        Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde 30 Ocak 2013 tarihinde yapılan değişiklikte elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları için TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standartlarına uyma zorunluluğu getirilmiştir.
·        25 Ağustos 2011 tarihli Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları için TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standartlarına uyma zorunluluğu getirilmiştir.
·        15 Ekim 2010 tarihinde yayınlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliği elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten sermaye şirketlerini kapsamaktadır. Bu şirketlerin TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına göre sistem belgelendirmesi yapmak üzere akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gereken bir uygunluk belgesine sahip olma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardı uygunluk belgesi aranan işletmecilerin listesi aşağıda verilmiştir:
-       Görev Sözleşmesi İmzalayan İşletmeciler
-       İmtiyaz Sözleşmesi İmzalayan İşletmeciler
-       Uydu Haberleşme Hizmeti Veren İşletmeciler
-       Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Veren İşletmeciler
-       Sabit Telefon Hizmeti İşletmecileri
-       GMPCS Mobil Telefon Hizmeti Veren İşletmeciler
-       Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşletmecileri
-       İnternet Servis Sağlayıcıları
-       Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti Veren İşletmeciler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

·        Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan 26 Aralık 2014 tarihli değişiklikte iletim faaliyetini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişiler için çalıştırdığı kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmekle yükümlü tutulmuştur. Ayrıca, sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü dağıtım lisans sahipleri için de çalıştırdığı Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletme zorunluluğu getirilmiştir.
·        Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 26 Aralık 2014 tarihinde bir değişiklik yapılmıştır. Bu yapılan değişiklikle birlikte, OSB üretim lisansı sahipleri hariç olmak üzere, kurulu gücü 100MW ve üzerinde olan ve geçici kabulü yapılmış bütün üretim tesisleri için, kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletme yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı yönetmelikte 24 Şubat 2017 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte dağıtım lisans sahipleri için lisans alma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç olmak üzere, kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletme yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı yönetmelikte 23 Aralık 2015 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte tedarik lisansı sahipleri için lisans alma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde TS ISO/IEC 27001 standardı için Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumu tarafından verilen uygunluk belgelerini Kuruma sunma yükümlülüğü getirilmiştir.
·        Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 26 Aralık 2014 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte rafinerici lisans sahiplerine tesislerin devreye alınma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletme zorunluluğu getirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

·        21 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde belirtildiği üzere yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına (YYS) sahip olmak isteyen tüzel kişilerin yapacakları başvuruda ISO 27001 sertifikasının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

·        19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetim Kılavuzunda yer aldığı üzere GİB’den izin alan/alacak olan Özel Entegratör kuruluşlarının ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. e-Belge denildiğinde e-Fatura, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Arşiv gibi belgeleri kapsamaktadır. Aynı kılavuzda özel entegratörün yılda en az bir kez sızma testi yaptırması gerektiği belirtilmiştir.

    Ticaret Bakanlığı


·        Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. İleti Yönetim Sistemi A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bu amaçla hizmet vermek üzere kurulmuştur. 4 Ocak 2020 tarihinde Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte geçtiği üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından ticari elektronik ileti yönetim sistemini kurmakla yetkilendirilen Kuruluş (İleti Yönetim Sistemi A.Ş.), ticari elektronik ileti gönderiminin aksamaması için gerekli teknik tedbiri almak ve İYS’ye yönelik Bakanlık tarafından istenen diğer iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, İYS API (Application Programming Interface) lisansı kullanım hakkı elde ederek kendi müşterilerine İYS entegrasyon hizmeti sunan iş ortaklarının TÜRKAK onaylı ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip olmaları veya bu belgenin altı ay içinde tamamlanacağını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

·        21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan KamuNet Ağına Bağlanma ve KamuNet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde bahsedildiği üzere, KamuNet’e dâhil olan ya da olacak kamu kurumu ve kuruluşu kurmuş olduğu BGYS için, TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına göre belgesini almakla ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Aynı tebliğde yer aldığı üzere KamuNet’e dâhil olan ya da olacak kamu kurumu ve kuruluşunun KamuNet’in bağlı olduğu sistemler üzerinde sızma/penetrasyon testleri gerçekleştirerek tespit edilen açıklıkların giderilmesi için çalışmalar yapması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, bazı yönetmelik ve tebliğlerde de doğrudan ISO/IEC 27001 sertifikasının alınması şart koşulmadığı halde bir BGYS kurulması, teknik açıklıkların tespit edilmesi ya da risklerin yönetilmesi gibi konularda gereklilikler belirtilmiştir. Bu gereklilikler ISO/IEC 27001 standardına uyumlu hale gelindiğinde karşılanmış olacaktır diyebiliriz. Aşağıda BGYS kurulmasını gerektiren ya da ISO/IEC 27001 standardıyla ilişkilendirilebilen tebliğ ve yönetmeliklere yer verilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

·        6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 5. maddesinde ödeme sistemi ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticisi olan tüzel kişilerin yeterli risk yönetimine sahip olmaları ve bilgi güvenliği ve güvenilirliğine dair tedbir almaları gerektiği belirtilmiştir. Kuruluşta BGYS faaliyete geçirildiği takdirde risk yönetimi süreci işletiliyor ve bilgi güvenliğine dair tedbirler hayata geçirilmiş olacaktır.
·        14 Eylül 2007 tarihli Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Bu tebliğde bu bankalar için etkin bir risk yönetimi yapılması, yeni projelerin getireceği risklerin yönetilmesi, verilerin gizlilik, bütünlük ve ulaşılabilirliklerini sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması, verilerin hassasiyet derecelerine göre sınıflandırılması ve personelin güvenlik konusunda farkındalık kazanması gibi hususları yerine getirmeleri gerektikleri belirtilmiştir. Aynı zamanda bağımsız ekiplerce düzenli aralıklarla sızma testi yaptırılması gerektiğine yer verilmiştir. ISO/IEC 27001 standardına uyumlu hale gelindiğinde bu hususların tamamı yerine getirilmiş olur. Bu tebliğ 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.
·        15 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Bu yönetmelikte bu bankaların bilgi varlıklarını sınıflandırarak varlık envanteri hazırlamaları, risk yönetim süreci tesis etmeleri, farkındalığı artıracak çalışmalar yapmaları, önemli projeler ve değişiklikler için bilgi güvenliği gereksinimlerini belirlemeleri gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda bilgi güvenliği yönetim ve bilgi sistemleri süreklilik yönetim sistemlerinin ulusal veya uluslararası standartları ya da en iyi uygulamaları referans almalarının esas olduğu belirtilmiştir. Bu bankaların bağımsız ekiplere yılda en az bir defa sızma testi yaptırmaları gerektiğine de yer verilmiştir. ISO/IEC 27001 standardına uyum süreci bu şartların tamamını kapsamaktadır. Bu yönetmelik 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
·        6 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğde bilgi güvenliği yönetim sürecinin tesis edilmesi, personelin farkındalığının arttırılması, verilerin hassasiyet derecelerine göre sınıflandırılması, 2 yılda bir sızma testi yaptırılması gibi gerekliliklerden bahsedilmiştir. Aynı zamanda ISO/IEC 27001 standardına uyum ile ilişkilendirilebilir bilgi sistemleri sürekliliğinin sağlanması, erişim yönetimi yapılması gibi hususlar da mevcuttur.
·        Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğde kuruluşun verileri güvenlik hassasiyet derecelerine göre sınıflandırmaları ve buna uygun derecede güvenlik kontrolleri tesis etmeleri, bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliği yönetim süreci oluşturmaları, bağımsız ekiplere yılda en az bir defa sızma testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu tebliğ ödeme hizmeti sağlayan ve gerçekleştiren kuruluşları ve elektronik para ihraç eden kuruluşları kapsamaktadır. ISO/IEC 27001 standardına göre BGYS işletildiğinde gerekli görülen süreçler sağlanmış olacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

·        13 Temmuz 2014 tarihli Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketleri kapsamaktadır. Bu işletmecilerin BGYS’yi kurmaları, uygulamaları ve sürekliliğini sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra varlık envanteri oluşturma, risk değerlendirme ve işleme yapılması, bilgi güvenliğinin farkındalığının arttırılması ve bilgi güvenliği olaylarının izlenmesi ve gözden geçirilmesi gibi hususlar da ISO/IEC 27001 standardının uygulanmasıyla birlikte yerine getirilecek gereklilikler arasında sayılabilir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

·        Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliğine belirtildiği üzere EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) Güvenlik Kontrolleri isimli bir rehber yayınlanmıştır. Bu rehberdeki kontrollerin öneri mahiyetinde olduğuna yer verilmiş, rehberin içinde de yazıldığı üzere EKS’lerin güvenliğinin denetlenmesi için bir el kitabı olma niteliğindedir. Rehberde ISO/IEC 27001 standardı ile ilişkilendirilebilir erişim kontrolü, risk değerlendirme, belirli aralıklarla sızma testi gerçekleştirilmesi, personel güvenliği ve bilgi güvenliği programının planlanması hususları bulunmaktadır. Standardın getirdiği gereklilikler, bu rehberde belirtilen güvenlik kontrolleri için büyük bir fayda sağlayacaktır. Yönetmelikte belirtildiği üzere yükümlü kuruluşlar aşağıdaki gibidir:
-       Elektrik iletim lisansı sahibi,
-       OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç olmak üzere elektrik dağıtım lisansı sahibi,
-       OSB üretim lisansı sahibi hariç olmak üzere geçici kabulü yapılmış ve işletmedeki kurulu gücü 100 MWe ve üzeri lisansa sahip her bir elektrik üretim tesisi sahibi,
-       Boru hattı ile iletim yapan doğal gaz iletim lisansı sahibi,
-       Sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü doğal gaz dağıtım lisansı sahibi,
-       Doğal gaz depolama lisansı sahibi (LNG, yer altı depolama),
-       Ham petrol iletim lisansı sahibi,
-       Rafinerici lisansı sahibi tüzel kişiler.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

·        Kurumun Ocak 2018’de yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler için siber güvenliğin sağlanması, kişisel veri güvenliğinin takibi gibi konular üzerine öneriler sunmuştur. Bu rehberde belirtildiği üzere erişimin sınırlandırılması, düzenli olarak zafiyet taramaları ve sızma testlerinin yapılması, risk ve tehditlerin belirlenip buna uygun önlemler alınması, farkındalık çalışmaları gibi hususlar ISO/IEC 27001 standardına uyumluluk ile örtüşmektedir. Rehberde bulunan teknik tedbirler özet tablosu aşağıda verilmiştir. Bu tablodaki teknik tedbirlerin, standardın Ek A kontrol maddeleriyle olan benzerliği gözden kaçmamalıdır.

Teknik Tedbirler
Yetki Matrisi
Şifreleme
Yedekleme
Yetki Kontrol
Sızma Testi
Güvenlik Duvarları
Erişim Logları
Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
Güncel Anti-Virüs Sistemleri
Kullanıcı Hesap Yönetimi
Log Kayıtları
Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
Ağ Güvenliği
Veri Maskeleme
Uygulama Güvenliği
Veri Kaybı Önleme Yazılımları
Anahtar Yönetimi

Sermaye Piyasası Kurulu

·        5 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Bilgi Sistemleri Yönetim Tebliğinde ele alındığı üzere bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve gerektiğinde erişilebilir olmasının sağlanmasına yönelik olarak bilgi güvenliği politikasının hazırlanması, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, bilgi varlıklarının envanterinin oluşturulması ve önem derecesine göre sınıflandırılması gibi hususlar ISO/IEC 27001 standardı ile ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda erişim haklarının her yıl güncel durumla uyumlulukları açısından değerlendirmeye tabi tutulması, en az yılda bir kez sızma testi yaptırılması gibi hususlar da göz önünde bulundurulduğunda BGYS’nin hayata geçirilmesinin çok avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Bu tebliğe uymakla yükümlü olan kurum, kuruluş ve ortaklıklar aşağıda verilmiştir:
-       Borsa İstanbul A.Ş.
-       Borsalar ve piyasa işleticileri ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri
-       Emeklilik yatırım fonları
-       İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
-       Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
-       Portföy saklayıcısı kuruluşlar
-       Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
-       Sermaye piyasası kurumları
-       Halka açık ortaklıklar
-       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
-       Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Dijital Dönüşüm Ofisi

·        6 Temmuz 2019’da yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesinde ağ güvenliği, kayıtların korunması, mobil cihaz güvenliği, personel güvenliği gibi hususlara değinilmiştir. Genelgede milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası standartlar ve bilgi güvenliği kriterleri çerçevesinde “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” oluşturulacağı açıklanmıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, rehberde yer verilen usul ve esaslara uyulması zorunlu tutulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

·        9 Ocak 2016’da yayınlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemleri Hakkında Tebliğde bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturulması, risk yönetim çerçevesi oluşturulması, değişiklik yönetimi gibi hususlara değinilmiştir. Ayrıca bilgi varlıklarının sınıflandırılması, yılda en az bir defa sızma testi gerçekleştirilmesi, personel farkındalığı gibi maddelere değinildiği de göz önünde bulundurulduğunda BGYS kurulması ve işletilmesinin uyum açısından oldukça faydalı olacağı söylenebilir.

Özetleyecek olursak, kuruluşlarda bilgi güvenliğine verilen önem ve yasal olarak getirilen zorunluluklar gün geçtikçe artmaktadır. ISO/IEC 27001 standardı baz alınarak kuruluşta bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulduğunda erişim yönetimi, risk yönetimi, iç denetim, düzeltici faaliyetler gibi uygulamalar sayesinde kuruluşun hassas bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi, yetkisiz kişilerin bilgilerin bütünlüğünü bozması önlenmiş olur ve bilgilere ihtiyaç duyulduğunda erişilmesi sağlanmış olur. ISO/IEC 27001 standardına uyumla birlikte kuruluşların bilgi ifşasını önleyerek itibarının korunması, birlikte iş yapılan üçüncü taraflara bilgilerinin güvenliği konusunda güvence sağlanması, kuruluşa rekabet avantajı sağlaması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebebiyle küçükten büyüğe tüm kuruluşların işletmesinde büyük faydalar sağlayacak bir yönetim sistemidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder